top of page
boom.jpeg

Uitgangspunten leden Avalon Community

Hier volgt een overzicht over centrale aspecten van het samen leven en werken in een dorp van Avalon Community. Deze tekst is bedoeld om een grondslag te geven waarover wij als leden en geïnteresseerden in gesprek met elkaar kunnen gaan. Wat past hiervan voor jou, wat heeft een andere kleur nodig, waar vind je je helemaal niet in – en waarom? 

 

Avalon Community – Visie en Missie
Om in een dorp van Avalon Community vrij en verbonden te kunnen leven en werken gaan we van een aantal waarden uit, die richting kunnen geven voor een opbouwend gemeenschappelijk proces. Ook willen we de bijpassende omgangsvormen hanteren.

Als lid van Avalon Community bouw je mee aan de nieuwe aarde. Een nieuwe aarde met mensen die hun hoogste potentieel leven. Hiervoor oriënteren we ons dagelijks op de volgenden waarden: liefde, vrijheid, natuur, creatie, verbinding, respect, harmonie, overvloed, plezier. We creëren dorpen op aarde om in totale vrijheid en dicht bij de natuur te leven, onder andere geïnspireerd door de boeken van (Anastasia) en op basis van verbindende communicatie. Ook zetten we ons ervoor in om mensen met elkaar te verbinden die met dezelfde missie werken. 

 

Spiritualiteit

Avalon Community gaat ervan uit dat de mens een deel is van het universum. Wij dragen in ons allen energie als mogelijkheid. De natuur in alle verschijningsvormen is evenzo een versie van universele energie die wij leven noemen. Alle levensenergie komt voort uit de goddelijke bron die spirit is. De ervaring van spiritualiteit is vrij van dogmatische filosofie. De individuele ervaring vindt binnen het collectief plaats. Het is het individuele pad van ontwikkeling naar jou zelf toe en de gemeenschappelijke tocht naar een hogere trilling. In de Avalon Community statuten is deze grondslag en ook het doel van ontwikkeling uitgelegd (hoofdstuk 2 en 3). Kun je je hierin vinden of ermee verbinden? Hoe geef je er zelf invulling aan?

 

Wederkerigheid en Vrijgevigheid
Ons handelen oriënteert zich op een balans tussen geven en ontvangen. Onze productiviteit gaat niet over produceren en verkopen maar om in behoeftes te voorzien. De behoeftes van de leden van de on- en offline community, de behoeftes van cliënten en klanten, de behoefte van de mensheid naar het ontstaan van een nieuwe aarde staan gelijkwaardig naast elkaar. Er zijn dus per situatie steeds weer afwegingen nodig over de balans tussen geven en ontvangen met 

kijk naar deze drie niveaus. Een gezonde nieuwe aarde met een hoge trilling is gedragen met  overvloed en vrijgevigheid. Dit ontstaat in de fysieke samenleving en in het collectieve bewustzijn door vanuit vrijgevigheid en dankbaarheid te leven, te voelen en ernaar te handelen. Liefde geven vanuit een vrije stromende bron. Voor beide, zowel ontvangen als geven, kun je het best in jouw hart gefundeerd zijn. Vanuit het hart kun je de overvloed van de liefde voelen en leven. Vanuit deze basis kun je jouw eigen angst en die van anderen in de ogen kijken en ontkrachten.
 

Creativiteit
Het is belangrijk om in vrijheid met elkaar te leven. De wereld verandert, wij mensen veranderen, situaties vragen oplossingen. Als wij deze uitdagingen met creativiteit en flexibiliteit benaderen is het mogelijk om steeds de hogere trilling te kiezen. Anders dan op standaardoplossingen en regels van cultuur en hiërarchische structuren te leunen. Zo is ook de balans in de wederkerigheid van geven en ontvangen een levendig bewegend vraagstuk dat we met creativiteit kunnen benaderen. Om creativiteit te laten stromen is het besef van een open proces helpend. Je hoeft het eindresultaat in het begin niet te kennen als je op het proces vertrouwt.

 

Vertrouwen en vrijheid

Om al deze principes te kunnen leven is vertrouwen de sterkste basis. Vanuit het  bewustzijn aangaande onze verbondenheid met het universum is het mogelijk om een diep vertrouwen in de zingeving en schepping (ontstaan en weer vergaan) van alles te ontwikkelen. Wij zijn allen een onmisbaar onderdeel van een grootse eenheid – zo verdient iedereen aandacht en respect en liefde.

 

Verbindende communicatie
Iedereen ervaart en benadert de wereld vanuit zijn eigen individuele referentiekader aan gevoelens en denkschema. Natuurlijk heeft een samen leven en bouwen aan een nieuwe aarde regelmatig constructieve afstemming nodig. Vanuit onze opvatting van mens-zijn kiezen wij bewust voor continue verbindende communicatie. Deze vorm van uitwisseling berust op de intentie om tot verbinding te komen door nieuwsgierig te zijn naar wat er leeft in de ander, ons realiserend dat we als mens allemaal gelijkwaardig zijn én verschillend en hoe we daarvan kunnen genieten.
Mogen zijn wie je bent, met ruimte voor hoe jij je voelt in het moment en wat belangrijk is voor jou, zonder analyses, oordelen en eisen.

De verbinding vinden vanuit je hart, vanuit empathie voor elkaars menselijkheid, met zachtheid en mededogen maar zeker ook vanuit openheid en eerlijkheid. Dat vraagt moed: moed om kwetsbaar te durven zijn, moed om eerlijk te durven zijn over wat je echt voelt en belangrijk voor je is, moed om te vertragen en in contact met je zelf te blijven, moed om je aannames los te kunnen laten. En het vraagt om de bereidheid elkaar te helpen, te bemiddelen, wanneer er een conflict ontstaat tussen twee mensen die er samen niet uitkomen, en beiden compassie nodig hebben om door te kunnen gaan.

 

Besluitvorming
Ook bij het vinden van een besluit voor het gemeenschappelijke doel, kiezen wij voor een methode die vrijheid en liefde waarborgt. Bij consentbesluiten zoek je naar oplossingen waar iedereen mee uit de voeten kan. Dus niet per se de effectiefste of leukste oplossing, maar wél eentje die bijdraagt aan plezierig samenwonen en werken. Door creatief te zijn en het combineren van zienswijzen, kom je samen tot een besluit dat iedereen mee wil dragen. Met het sociocratische spel, kan deze methode geoefend worden; een training in spelvorm voor de steeds weer aankomende, echte besluiten.

Wij oefenen ook in de nieuwe vorm van besluitvormen op basis van “initiatief en raadplegen”.

 

Code of Honour
De nieuwe aarde te scheppen vraagt iedereen het licht in zichzelf te vinden of te scheppen. Onze biografische geschiedenis in een oude wereld maakt het soms een uitdaging om er bewust oude patronen te laten gaan en liefdevol en creatief scheppend in de wereld te staan. Om het bewustzijn hiervoor te versterken verbinden wij onze intenties als Avalon Community aan een Code of Honour. Hierin staat beschreven hoe je lichtgevend en scheppend gedrag kunt tonen. Het zou mooi en ondersteunend kunnen zijn om dit regelmatig aan elkaar te toetsen. Waar ben ik sterk en inspirerend in voor anderen, wat kan ik nog ontwikkelen?

 

Clips community guide
Baserend op wereldwijde ervaringen met geslaagde en gefaalde dorpen gaan wij ervan uit dat een gezamenlijke visie en missie belangrijk is om samen te kunnen leven en werken. Elk lid is gevraagd om hierin bewust mee te gaan of in elk geval het persoonlijke bewustzijn hierover open te delen met de anderen leden. Ook een structuur van wederkerende activiteiten, communicatie- en werkvormen is van belang om met elkaar af te spreken en samen uit te dragen. 

 

Denk hierbij aan rituelen, vergaderingen, vieringen, gezamenlijk werk-dagen, dans, bijdrage leveren in andere Avalon dorpen en/of de holistische herstelcentra, bijdrage leveren in de vieringen van het kerkgenootschap, regelmatig oefenen met verbindende communicatie, etc. In de clips guide word ook ingegaan op de fundamentele betekenis van relaties binnen en buiten de community. 

 

Community Check 

Misschien is het ondersteunend om regelmatig op (een paar van) de volgende vragen een reactie in jezelf te vinden en deze in verbinding te communiceren naar de anderen toe:
 

 •    Waarom ben ik op aarde? Wat is mijn taak?

 •    Welke functie heb ik in dit dorp? 

 •    Wat heb ik nodig om me erin te ontwikkelen en mijn licht te kunnen verspreiden?

 •    Welk aspect van een nieuwe aarde ligt me het meest aan het hart?

 •    Heb ik eigenlijk alle storingen van de afgelopen maand naar binnen en buiten toe bewust waargenomen en afgerond?

 •    Is er een Avalon Community gedachtegoed wat volgens mij aanpassing nodig heeft, zo ja wat?

 •    Heb ik een verlangen binnen het dorp wat ik niet heb gedeeld?

 •    Welke van de uitgangspunten wil ik de komende weken extra onder de aandacht brengen bij mezelf?

 •    Welke van de uitgangspunten zijn voor mij (nog) niet helder en wat ga ik doen om het wel helder te krijgen?

 •    Welke bijdrage wil ik leveren aan het dorp en hoe ga ik dat doen en wie of wat heb ik daarbij nodig?

 •    Is er nog een andere bijdrage die ik wil gaan doen, waar ik me nu op wil gaan oriënteren?

 •    Wil ik in dit dorp blijven, past het nog bij me en wat zou ik anders willen doen en hoe ga ik dat realiseren voor mezelf?

 •    Hoe blijf ik mezelf ontwikkelen en op de hoogte houden van wat er speelt in de wereld? 

 •    Ben ik bereid om dingen te blijven onderzoeken?

 

 

Verdieping mogelijk via:

 •    Statuten kerkgenootschap Avalon Community

 •    Video over verbindende communicatie

 •    Tekst over sociocratisch spel

 •    Code of Honour, gelezen bij aankomst op het AC platform

bottom of page